Nový občanský zákoník

Ve Sbírce zákonů vyhlášený občanský zákoník č. 89/2012 Sb., řečený „NOVÝ“ nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.

Jeho zavedení sedo týká všech oblastí života.

Základním předpokladem je existence svéprávné osoby, která má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to od ní každý může v právním styku očekávat.

Vytváří se tedy právní prostředí, které je na straně aktivního člověka, který se o svá práva stará.

Dopady do oblasti zásadních finančních investic každého člověka – zajištění bydlení.

Projevy v praktickém životě pečlivě sledujeme a implantujeme je do našich služeb.

 

NOVÝ POJEM "BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ“

Nový pojem „Bytové spoluvlastnictví“ v novém občanském zákoníku akcentuje základní pojetí vlastnictví bytů, které bude i v nové právní úpravě postaveno na principu (podobně jako v současné právní úpravě) spoluvlastnictví nemovité věci (v zásadě pozemku a na něm postaveného domu) založené vlastnictvím jednotek.

NOVÝ OBSAH POJMU „JEDNOTKA“

Pojmově „jednotka“ zahrnuje celek bytového spoluvlastnictví, nejen byt či nebytový prostor (jako dosud), ale rovněž „podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné“. Jako taková se jednotka výslovně prohlašuje za věc nemovitou. Nové způsoby vkladů do katastru nemovitostí.

ZMĚNY V POJETÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ

Základní vymezení „společných částí“ je nově předmětem jednak zákona, jednak prováděcího právního předpisu, přičemž současně se předpokládá větší prostor při určování společných částí v prohlášení podle konkrétního stavebního, technického a dalšího uspořádání v domě; zásadním způsobem se má změnit (rozšířit) obsahové pojetí společných částí.

Doporučujeme nás kontaktovat a získat správné informace o změnách zákonů a jejich dopadech na majetek a zacházení s ním.

 

Kontaktujte nás