Výňatek ze ZVLÁŠTNÍCH POJISTNÝCH PODMÍNEK pro pojištění Allianz Mercury

2.22 Připojištění pro případ vážných zdravotních událostí pro ženy

2.22.1 Pojistná událost a pojistné plně

2.22.1.1 Pojistnou událostí je stanovení diagnózy, provedení lékařského výkonu nebo provedení operace jedné z vážných zdravotních událostí, které jsou uvedeny v odstavci 2.22.2 (dále jen „zdravotní událost“). Pojistné plnění bude vyplaceno pouze za předpokladu, že pojištěný bude naživu nejméně 30 dní po datu stanovení jedné ze zdravotních událostí. Tato podmínka se nevztahuje na úmrtí rodičky dle odstavce 2.22.2.9.

2.22.1.2 Pojistnou událostí však není zdravotní událost, ke které dojde v době tří měsíců od sjednání připojištění a rovněž zdravotní události uvedené v odstavci 2.22.2.9, ke kterým dojde v době osmi měsíců od sjednání připojištění. Připojištění v tomto případě zaniká bez vyplacení pojistného plnění.  Pojistitel vrátí pojistníkovi zaplacené pojistné za toto připojištění.

2.22.1.3 V případě vzniku pojistné události, ke které dojde během trvání připojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě ke dni vzniku pojistné události upravené o procento plnění pro příslušnou zdravotní událost.

2.22.1.4 V případě souběžného výskytu několika zdravotních událostí bude vyplaceno jedno pojistné plnění, a to za tu zdravotní událost, které odpovídá plnění ve vyšší pojistné částce.

2.22.1.5 Stanovení diagnózy, provedení výkonu a léčba musí být doložena specializovaným zdravotnickým pracovištěm dle příslušné odbornosti.

2.22.1.6 Pojistitel si vyhrazuje právo přezkoumat pojistnou událost specializovaným zdravotnickým pracovištěm dle příslušné odbornosti.

2.22.2 Definice zdravotních událostí s vymezením podmínek vzniku pojistné události:

2.22.2.1 Rakovina in situ – nádorové bujení ženského pohlavního orgánu (prsu, děložního čípku, vaječníků, vejcovodů, dělohy, pochvy), které se nešíší do okolních tkání a orgánů, prokázané a doložené histologickým vyšetřením s patologicko anatomickým hodnocením carcinoma in situ, Tis, N0, M0 dle mezinárodní klasifikace WHO. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.2 Osteoporotické zlomeniny kyčelních kloubů a páteře před 50. Rokem věku pojištěného v důsledku úbytku kostní hmoty. Úbytek kostní hmoty musí být dokumentován provedenou kostní denzitometrii s prokázanou odchylkou T–skóre o více než 2,5 SD. Pojistné krytí se nevztahuje na osteopenii. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.3 Revmatoidní artritida – zánětlivé autoimunitní onemocnění s postižením nejméně tří velkých kloubů (např. kotníků, zápěstí, kolen, kyčlí). Diagnóza onemocnění ve stadiu podstatného omezení funkční zdatnosti postiženého – třída funkční zdatnosti C a D. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.4 Vulvektomie – chirurgické odstranění zevních rodidel. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.5 Wertheimova operace – radikální abdominální hysterektomie – odstranění dělohy i s poševní manžetou, odstranění uzlin a vaječníků. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 200 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.6 Rekonstrukce prsu po mastektomii - plastika nebo rekonstrukce prsu po mastektomii provedené z důvodu rakoviny. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.7 Operace obličeje – operační řešení zlomenin obličejových kostí, pokud operaci nelze provést přes dutinu ústní či nosní, a to s viditelným defektem postihujícím min. 25 % plochy obličeje. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.8 Transplantace kůže v obličeji z důvodu úrazu min. na 25 % plochy obličeje. V případě pojistné události bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.2.9 Vyjmenované těhotenské, porodní a poporodní komplikace včetně nejzávažnějších stavů – v případě embolie, chirurgického odstranění dělohy, hluboké žilní trombózy, krvácení po porodu s poruchou srážlivosti (DIC), mimoděložního těhotenství, předčasného porodu z důvodu smrti plodu z neurčené příčiny od 2. poloviny těhotenství, narození dítěte postiženého Downovým syndromem, hydrocephalem, se spinou bifidou, Fallotovou tetralogií, tracheoesophagickou pištělí nebo zúžením jícnu, pokud bude postižení dítěte stanoveno do jednoho roku ode dne porodu, bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 300 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě; v případě závažného zdravotního stavu vzniklého v důsledku porodu, který vede k pozdějšímu úmrtí rodičky, bude vyplaceno pojistné plnění ve výši 500 % pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.

2.22.3 Zánik připojištění

V den vzniku pojistné události připojištění zaniká.