Slovník finančních pojmů

 

Akceptace karet

proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovnostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB).

Pojem anglicky: Acquiring

 

Akcie

cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace. Akciím, se kterými se na burze nejvíce obchoduje, se říká Blue Chips.

 

Akcionář

majitel akcií s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz. akcie). Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být minoritní (menšinový) nebo majoritní (většinový). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

 

Akciové fondy

fondy, které mají minimálně 66% svého majetku investováno do akcií. Vyznačují se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont vzhledem k výhodě dlouhodobě nejvyššího možného zhodnocení.

 

Akontace

v leasingových smlouvách je tento termín užíván ve dvou významech:

1) akontací je nazývána záloha na koupi předmětu leasingu hrazená pronajímatelem (nájemcem) dodavateli předmětu leasingu. Jedná se o klasickou zálohu na pořízení investičního majetku a podle toho se o ní také účtuje. Vypořádávána je nejpozději při uvedení předmětu leasingu do provozu, resp. při předání předmětu leasingu nájemci v souladu s leasingovou smlouvou;

2) je jím rovněž označována první zvýšená resp. mimořádná splátka leasingového nájemného, hrazená nájemcem leasingovému pronajímateli po podpisu leasingové smlouvy.

 

Alokační poměr

poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.

 

Asistenční služba

komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

 

ATM

zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.

Pojem anglicky: ATM

 

Balancované fondy

patří do kategorie fondů smíšených, ale jejich struktura aktiv by měla být více stabilní tj. měla by udržovat v určitém poměru především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní – více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).

 

Bankovní převod

prostředek platebního styku. Banky provádějí převody peněz na základě příkazu klienta; v tuzemském platebním styku se používá forma úhrady nebo inkasní forma placení.

Další používaná označení: Bank Transfer

 

Bankovní účet

účet vedený u banky. Bankovní účty se dělí na jednotlivé typy, např. běžné účty, vkladové, úvěrové atp.

Další používaná označení: Bank Account

 

Bankovní spojení

jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

Další používaná označení: Bank Connection

 

Benchmark

srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia se kterým obchodujeme na BCPP s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci našeho akciového portfolia.

 

Bezhotovostní operace

operace uskutečňovaná bez použití fyzických peněz (hotovosti) prostřednictvím bankovních převodů a dalších účetních operací.

Další používaná označení: Wire Transfer; Noncash Transfer; Cashless Transfer

 

Bezpečnostní prvky

bezpečnostní prvky chránící platební kartu před paděláním; např. hologram, speciální ultrafialový tisk, atd.

Pojem anglicky: Security Features

 

Běžné pojistné

pojistné stanovené za pojistné období.

 

Běžný účet

bankovní účet, na kterém má klient uloženy peníze, které si může kdykoli vybrat nebo vložit další (s ohledem na podmínky stanovené bankou). Vklady a výběry peněžních prostředků z běžného účtu může klient uskutečňovat různými způsoby, například v hotovosti či pomocí bezhotovostních převodů z jiných účtů nebo na jiné účty (např. výplaty mzdy od zaměstnavatele či platby za poskytované služby).

Další používaná označení: Current Account

 

BIC

bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

Další používaná označení: Bank Identifier Code

 

BIN

Bank Identification Number – bankovní identifikační číslo, což je jedinečná série čísel přidělená platebním kartovým systémem hlavním členům asociace. BIN identifikuje typ kartového produktu a současně instituci, která kartu vydala.

Pojem anglicky: BIN

 

Blokace karty

zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.

Další používaná označení: Stoplistace karty; Stoplisting

 

Bonifikace

bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

 

Bonita

schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.

 

Broker

obchodník s akciemi nebo makléř, který je oprávněn přijímat a provádět pokyny zákazníků (viz burzovní příkaz).

 

Burza

obvykle instituce, jejímž úkolem je uspokojovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů a na tomto základě určovat rovnovážnou cenu cenných papírů (kurs) a garantovat (zabezpečovat) vypořádání obchodů.

 

Burzovní index

indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

 

Burzovní příkaz

udělením burzovního příkazu dává zákazník pokyn nakoupit nebo prodat cenné papíry na svůj účet. Tyto pokyny obsahují přesné údaje o daném cenném papíru: počet kusů, příp. nominální hodnotu, dobu platnosti příkazu a údaj o ceně. Pokud je zadaný nákupní kurz nižší než tržní, nemůže být příkaz proveden. U prodejního příkazu nesmí být zadaný kurz vyšší než burzovní. Proto bývá většinou stanovován cenový limit pro provedení daného příkazu.

 

Cenný papír

ztělesňuje určitá práva svého majitele nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal. (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.). Má význam pro uplatnění a převod těchto práv. Může mít podobu listiny, tzv. listinného cenného papíru nebo elektronického záznamu, tzv. zaknihovaného cenného papíru. Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy včetně konosamentů a skladištní listy. Zákon dále uvádí, že cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

 

Cenný papír na jméno

cenný papír znějící na jméno určité právnické či fyzické osoby. Emitent cenných papírů vede seznam majitelů, aby společnost znala okruh svých akcionářů (podílníků).

 

Cenný papír na majitele

cenný papír neznějící na určité jméno, nýbrž na současného majitele. U těchto cenných papírů je změna majitele možná již pouhým předáním cenného papíru (převodem v SCP).

 

Cestovní šek

zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), než je hotovost.

Další používaná označení: Traveller´s Cheque

 

Clearing

systém, pomocí kterého vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího a zajišťuje vypořádání uzavřených obchodů.

 

Časová cena

cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

 

Čekací doba

doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

 

Čipová karta

platební karta, která je vybavena čipem s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabízí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněženka). Viz ICC.

Pojem anglicky: Chip card, smart card, ICC, karta IC

 

Číslo karty

číslo, které je vyraženo (embosováno) a/nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet držitele karty.

Pozn. Číslo karty se skládá z hlavního identifikátoru odvětví, identifikátoru vydavatele, identifikátoru konkrétního účtu a kontrolní číslice. Též označováno jako PAN, viz PAN.

Pojem anglicky: Card Number

 

Daň při výplatě dávek

srážkové dani, kterou penzijní fondy odvádějí za účastníky, podléhají výnosy, a u odbytného a jednorázového vyrovnání rovněž příspěvky zaměstnavatele. Výše daně v těchto případech činí 15%.

 

Daňové úlevy

účastník penzijního připojištění, který vložil na svoje penzijní připojištění na zdaňovací období částku vyšší než 6.000 korun, může uplatnit nárok na snížení základu pro výpočet daně z příjmu ve výši částky převyšující 6.000 korun, a to až do celkové výše 12.000 korun. Maximální odečet ve výši 12.000 korun odpovídá celkovému ročnímu příspěvku 18.000 korun.

Od 1. 1. 2013 dochází ke změně: účastník penzijního připojištění, který vložil na svoje penzijní připojištění na zdaňovací období částku vyšší než 12.000 korun, může uplatnit nárok na snížení základu pro výpočet daně z příjmu ve výši částky převyšující 12.000 korun, a to až do celkové výše 12.000 korun. Maximální odečet ve výši 12.000 korun odpovídá celkovému ročnímu příspěvku 24.000 korun.

Penzijní fond zašle účastníkům, kterým vznikne nárok na uplatnění daňové úlevy, po skončení zdaňovacího období potvrzení.

 

Datum konverze

datum účinnosti, kdy je částka (například částka transakce) konvertována z jedné měny do druhé s použitím relevantního měnového kurzu platného v onen den.

Pojem anglicky: Conversion Date

 

Datum transakce

datum, kdy se realizuje transakce (tj. skutečné datum, kdy držitel karty kupuje zboží nebo služby nebo získává hotovost).

Pojem anglicky: Transaction Date

 

Dávka penzijního připojištění

obecný název pro kteroukoliv formu vyplácených prostředků (všechny penze, jednorázové vyrovnání, odbytné).

 

Debetní karta

platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu.

Další používaná označení: Debit Card

 

Debetní zůstatek

záporný zůstatek na účtu klienta. Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).

Další používaná označení: Debit Balance

 

Denní odškodné

tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však zaniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

 

Depozitář

banka, která vede pro správce fondu účet a průběžně kontroluje, zda správce fondu provádí operace s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

 

Depozitní směnka

cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

 

Derivát

je termínovaná smlouva o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, drahé kovy apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínovaných obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním, to znamená, že v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky obchodu a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění proti možným rizikům, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, forwardy.

 

Diskrétní zóna

představuje vzdálenost asi 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu, pokladny, atp. Slouží k zachování důvěrnosti sdělovaných nebo typovaných údajů.

Pojem anglicky: Discrete Zone

 

Diskont

rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích.

 

Disponibilní zůstatek

peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Další používaná označení: Available Balance

 

Diverzifikace

rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.

 

Dividenda

podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů.

 

Dluhopis

cenný papír reprezentující závazek emitenta splatit určitou peněžitou částku a určitý úrok v době splatnosti. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře.

 

Dluhopis na jméno

pevně úročený cenný papír, u něhož může splacení pohledávky vyžadovat pouze věřitel uvedený na cenném papíru.

 

Dluhopis na majitele

nejčastější forma cenného papíru. Držba dluhopisu na majitele opravňuje vlastníka k vymáhání práv od dlužníka. Tento druh dluhopisů je velmi oblíben díky jednoduchému převodu vlastnických práv. Samotný převod se děje dohodou a předáním cenného papíru. Statut dluhopisů na majitele lze podle potřeby také změnit na dluhopisy na jméno a naopak.

 

Dluhopisové fondy

investují hlavně do dluhopisů, podíl akcií nesmí překročit 10%. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

 

Doba nezbytného léčení

časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu.

 

Domácí transakce

transakce, kde vydavatel karty sídlí ve státě, kde byla transakce realizována.

Pojem anglicky: Domestic Transaction

 

Dow Jones Index

nejznámější a nejpopulárnější akciový index světa, jehož plný název zní Dow Jones Industrials Average (DJIA). Již od roku 1882 je denně vypočítáván na burze v New Yorku.

 

Dožití

den, uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění.

 

Držitel karty

fyzická osoba, které byla na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k používání. Podepsáním smlouvy se držitel karty zavazuje dodržovat obchodní podmínky vydavatele karty. Držitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu).

Pojem anglicky: Cardholder

 

Durace

průměrná doba, za kterou získáme z dluhopisu zpět to, co jsme investovali do jeho nákupu. Určuje senzitivitu dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

 

Elektronická peněženka

elektronická peněženka je elektronický platební prostředek (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.), který obsahuje elektronickou hodnotu směnovanou za zboží a služby. Umožňuje mít na kartě uloženou peněžní hodnotu, která se při každém nákupu sníží, aniž by bylo třeba další autorizace. Po vyčerpání elektronické hodnoty se může opětovně předplatit nebo znehodnotit.

Pojem anglicky: Electronic Purse

 

Elektronické obchodování

druh obchodní transakce, při níž jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných držitelem karty ze zákazníkova osobního počítače. Také označováno jako e-obchodování, e-commerce.

Pojem anglicky: Electronic Commerce

 

Embosovaná platební karta

platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.

Další používaná označení: Embossed Payment Card

 

Emise

soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností.. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu. Převzetí a prodej probíhá zpravidla prostřednictvím bank, které se za tímto účelem sdružují do konsorcií.

 

Finanční leasing

jde o obchodní transakci, jejímž účelem je umožnit za úhradu dlouhodobé nebo trvalé užívání movité nebo nemovité věci či nehmotného statku ve vlastnictví leasingové společnosti (pronajímatele) právnickou nebo fyzickou osobou (nájemcem), usilující o toto užívání pro podnikatelské nebo spotřebitelské cíle, s tím, že nebezpečí škod na užívané věci a škod spojených s jejím provozem i užitky z této věci nese nájemce. Tato definice považuje za podstatný znak finančního pronájmu i získání dotyčného předmětu do vlastnictví pronajímatele podle závazného požadavku a specifikace nájemce a předpoklad přechodu tohoto předmětu do vlastnictví nájemce po skončení leasingové operace.

Z právního hlediska je finanční leasing zásadně nevypověditelnou obchodní transakcí, během které leasingový nájemce drží a užívá po dohodnutou dobu za úplatu hmotný nebo nehmotný majetek ve vlastnictví leasingové společnosti a disponuje vesměs možností kupní opce na tento majetek.

Ekonomickým účelem finančního leasingu je využití strojů, zařízení a jiných majetkových hodnot bez rizik spojených s jejich vlastnictvím, jejich získání do vlastnictví po ukončení leasingu za cenu blížící se zůstatkové ceně, popř. jejich náhrada modernějšími a technicky dokonalejšími předměty v průběhu nebo po skončení leasingu, získání potřebného majetku bez dispozice s prostředky na jeho pořízení, vylepšení cash flow, nezatížení účetní bilance a optimalizace daňového zatížení.

 

Finanční trhy

souhrnný pojem představující všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry. Jde především o trh peněžní, kapitálový a devizový.

 

Fixační období

období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Další používaná označení: Fixace; Fixed Period

 

Fixní úroková sazba

úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).

Další používaná označení: Pevná úroková sazba; Fixed Interest Rate

 

Fondy fondů

fondy, které neinvestují přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytvářejí portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

 

Fondy peněžního trhu

fondy, které investují zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů tak, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování mohou rovněž využít termínovaných vkladů u bank. Kolísání kursu je prakticky nulové, za vysokou míru bezpečí však investor platí relativně nízkým dlouhodobým výnosem. Proto se hodí pro krátkodobé peníze.

 

Garantovaný fond

fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).

 

Hlasovací právo

akcionář jako spolumajitel společnosti má právo podílet se na rozhodování, která je nutno učinit na valné hromadě. Akcionář při rozhodování disponuje počtem hlasů, který odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti.

 

Home Banking

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se Home Banking odlišuje od internetového bankovnictví).

Další používaná označení: Home Banking

 

Hotovost

bankovky a mince.

Další používaná označení: Fyzické peníze; Cash

 

Hypoteční úvěr

úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti.

Další používaná označení: Hypotéka; Mortgage Credit

 

Hypotéční zástavní list (HZL)

je dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení ČNB. Výnos je osvobozen od zdanění.

 

IBAN

je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi - majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.

Další používaná označení: International Bank Account Number

 

Inflační riziko

znehodnocení hodnoty peněz, v jehož důsledku se sníží reálná hodnota existujícího majetku a také reálný výnos, kterého mělo být pomocí investovaného majetku dosaženo.

 

Inkasní způsob placení

inkasní způsob placení je často využíván pro pravidelné úhrady, např. za elektřinu, plyn apod, musí být však mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován (viz - svolení k inkasu). Klient, pro kterého jsou platby určeny (příjemce), pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet (viz - příkaz k inkasu). Příkaz příjemce, který nebyl bankou plátce proveden (z důvodu chybějícího svolení k inkasu, nedostatečného limitu uvedeného ve svolení, či kvůli nedostatečnému krytí na účtu plátce) je označován jako odmítnuté inkaso.

Další používaná označení: Inkaso; Collection

 

Internetové bankovnictví

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu - nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.

 

Invalidní penze

zajištění plnění ze smlouvy o penzijním připojištění v případě plné invalidity - případné plnění se realizuje z naspořené částky určené pro starobní penzi. Podmínkou výplaty jsou 3 roky spoření.

 

Investice

činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty (spotřeby).

 

Investiční fond

akciová společnost, která vydává akcie, z jejichž prodeje získává prostředky na koupi cenných papírů. Akcionář může akcie prodat za cenu, která odpovídá nabídce a poptávce na trhu.

 

Investiční horizont

doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.

 

Investiční instrumenty

(jejichž výčet stanovuje zákon) - jsou investiční cenné papíry, podílové listy otevřených podílových fondů, instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů, finanční termínové smlouvy (futures), úrokové termínové smlouvy (FRA), úrokové a devizové swapy a swapy na akcie a akciové indexy (equity swaps) a nákupní a prodejní opce týkající se investičního instrumentu.

 

Investiční riziko

míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

 

Investiční společnost

zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a dozoru Komise pro cenné papíry. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

 

Investiční zprostředkovatel

osoba, která přijímá nebo předává pokyny týkající se investičních instrumentů. Taková osoba musí mít registraci Komise pro cenné papíry.

 

Investor

subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému subjektu a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

 

Investování

ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu.

 

ISIN

dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Lze podle něj poznat okruh činnosti emitenta a druh cenného papíru (např. CZ0005003232).

Kalkulace leasingových splátek

Leasingové splátky jsou kalkulovány:

1) anuitně, lineárně – splátky jsou rovnoměrné po celou dobu leasingu. Toto je nejčastější a pro leasing typický způsob kalkulace;

2) neanuitně, nelineárně – používá se v těch případech, kdy nájemce potřebuje, aby splátky zohlednily např. sezónnost výroby nebo jeho momentální finanční situaci. Atypicky kalkulované leasingové splátky jsou požadovány při specifických potřebách refinancování jak z hlediska časového, tak i z hlediska výše částky.

 

Jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

 

Jednorázové vyrovnání

způsob plnění, kdy si účastník namísto výplaty penze nechá zaslat všechny peníze najednou.

 

Kapitálový trh

je podmnožina finančního trhu. Je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy). Prostřednictvím kapitálového trhu získávají soukromé podniky a veřejné rozpočty značnou část kapitálu k financování svých investic a dalších výdajů.

 

Karetní asociace

sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.

Další používaná označení: Card Companies Association

 

Kmenové akcie

standardní typ akcií. Poskytují akcionáři zákonem a stanovami vymezená práva.

 

Kód měny

trojmístný kód použitý k označení konkrétní měny ve finanční transakci (například měny transakce, měny použité k vystavení faktury držiteli karty, měny vypořádání apod.). Kartové asociace používají numerické ISO kódy měny.

Pojem anglicky: Currency Code

 

Kolektivní investování

podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem, zejména za podmínky rozložení rizika.

 

Kontokorent

účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.

Další používaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet; Overdraft; Authorized Debit

 

Kótovaný cenný papír (dříve registrovaný cenný papír)

cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu - burze nebo v RM-Systému.

 

Kreditní karta

platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru. Úvěrový limit kreditní karty je nezávislý na běžném účtu klienta; některé banky vydávají kreditní karty dokonce bez toho, aby u nich klient měl veden běžný účet.

Další používaná označení: Credit Card

 

Kreditní limit

maximální limit útraty povolený majiteli účtu kreditní karty. Kreditní limity jsou stanoveny vydavatelem karty podle platební schopnosti držitele karty a historie kartového účtu.

Pojem anglicky: Credit Limit

 

Kreditní transakce

transakce, při níž držitel karty vrací obchodníkovi zboží a dostává za jeho hodnotu kredit. Je možné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce.

Pojem anglicky: Credit Transaction

 

Kreditní zůstatek

kladný zůstatek na účtu.

Další používaná označení: Credit Balance

 

Kupon

úrokový nebo dividendový list tvořící součást cenného papíru. Termínem splátky kuponů je datum výplaty výnosů z daného cenného papíru. Proti předložení kuponu obdrží vlastník kuponu úroky nebo dividendy.

 

Leasingová marže

vyjadřuje navýšení uplatněné leasingovým pronajímatelem vůči leasingovému nájemci v souhrnu leasingového nájemného a odkupní ceny nad pořizovací cenu předmětu leasingu. Leasingovou marží pokrývá leasingový pronajímatel jednak své vlastní náklady, jednak zakalkulovaný zisk z leasingové operace.

 

Leasingová splátka

reprezentuje úhradu za leasingovou službu. Jde o peněžní částku, kterou platí leasingový nájemce leasingovému pronajímateli za právo užívat na základě leasingové smlouvy určitou majetkovou hodnotu, jejímž majitelem je pronajímatel. Absolutní výše leasingové splátky je stanovena v leasingové smlouvě.

Při stanovení leasingové splátky jsou zohledňovány náklady na pořízení předmětu leasingu a další náklady pronajímatele, zejména celní poplatky, platby za transport předmětu leasingu a jeho instalaci, poplatek za zaškolení obsluhy, eventuálně úhrada za předání know-how od dodavatele, poplatky za certifikaci, testování a odzkoušení stroje při náběhu do zkušebního a plného výkonu, DPH a další daňové zatížení pronajímatele a doplňkové služby pronajímatele. Leasingové splátky dále zahrnují úrok zdroje, za který byla leasingová operace refinancována a přiměřený zisk pronajímatele za provedenou službu.

 

Leasingové nájemné

jsou platby leasingového nájemce za užívání předmětu leasingu na základě leasingové smlouvy. Tvoří je souhrn leasingových splátek. Výše nájemného je stanovena leasingovou smlouvou a uvedena ve splátkovém kalendáři.

 

Leasingový koeficient

neboli či leasingový faktor je dán podílem celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu. Vyjadřuje celkové zvýšení nákladů při leasingu ve srovnání s pořízením obdobného předmětu za hotové. Do leasingového koeficientu pronajímatel promítá celkové finanční náklady a zisk.

 

Leasingový podnájem

jde o pronájem najatého předmětu leasingu třetí osobě. V rámci této obchodní operace poskytuje subjekt užívající určitou majetkovou hodnotu na základě platné leasingové smlouvy (leasingový nájemce) tuto věc do užívání jinému subjektu (podnájemce). Přenáší na něj právo nerušené držby příslušné majetkové hodnoty a právo mít prospěch z její užitné hodnoty. K leasingovému podnájmu nemůže dojít nad rámec oprávnění leasingového nájemce – např. v důsledku protiprávní zástavy příslušného předmětu. Smlouva o leasingovém podnájmu je uzavírána na základě souhlasu vlastníka výslovně uděleného v době uzavření smlouvy o leasingovém podnájmu nebo vyjádřeného v obecné podobě v leasingové smlouvě. Příslušná majetková hodnota zůstává ve vlastnictví leasingového pronajímatele.

 

Likvidace pojistné události

soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

 

Likvidita

ukazatel vypovídající o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Čím vyšší je likvidita, tím rychleji lze investici zpeněžit.

 

Makléř

fyzická osoba, která je na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávněna technicky obchodovat s cennými papíry jako zaměstnanec obchodníka s cennými papíry. Každá společnost, která je obchodníkem s cennými papíry, může provádět obchody pouze prostřednictvím makléře.

 

Měnové riziko

investoři jsou vystaveni měnovému riziku, pokud vlastní cenné papíry znějící na cizí měnu a pokud příslušný devizový kurz klesá.

 

Magnetický proužek

součást platební karty sloužící k záznamu elektronických údajů.

Pojem anglicky: Magnetic Stripe

 

Majitel účtu

majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce.

Pojem anglicky: Account Owner

 

Maloobchodní transakce

transakce realizovaná u maloobchodníka, tj. na obchodním místě.

Pojem anglicky: Reatil Transaction

 

Maloobchodník

obchodní místo, kterým není:

- obchodní místo vyřizující písemné a telefonní objednávky,

- obchodní místo s opakujícími se službami,

- obchodní místo T&E (Travel & Entertainment).

Pojem anglicky: Retail Merchant

 

Mobilní bankovnictví

jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou (včetně zadávání platebních příkazů) používá GSM instalaci v mobilním telefonu (např. SIM toolkit) - oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.

Další používaná označení: GSM Banking

 

Nahodilá skutečnost

skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

 

Neživotní pojištění

soubor pojistných odvětví v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb.

 

Nová cena

cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

 

Obchodník s cennými papíry

akciová společnost, která má oprávnění k obchodování s cennými papíry, tzn. může pro své zákazníky nakupovat a prodávat cenné papíry. Podle rozsahu povolení může vykonávat i další činnosti, např. poskytovat poradenství. Obchodníkem s cennými papíry jsou zpravidla i banky.

 

Obligace

označení pro dluhový cenný papír, které se v běžném hovoru používá jako synonymum pro dluhopis, ale v zákoně není definováno. Více viz dluhopis.

 

Obmyšlený

oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

 

Obnosové pojištění

soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

 

Odbytné

jednorázová výplata prostředků vložených účastníkem, případně i třetí osobou nebo zaměstnavatelem, k níž dochází při vypovězení smlouvy dříve, než účastníkovi vznikne nárok na dávky penzijního připojištění. Příjemcem odbytného mohou být rovněž osoby určené ve smlouvě nebo dědicové, a to v případě úmrtí účastníka. O odbytné lze požádat nejdříve po 12 měsících spoření, účastníkovi jsou vráceny vložené prostředky a podíly na výnosech, ale bez státních příspěvků.

 

Odborná péče

kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby zákazníkům.

 

Odklad placení příspěvků

možnost odložit placení příspěvků, v případě doplacení se doba přerušení započte do celkové doby připojištění. Při odkladu a doplacení nevzniká nárok na státní příspěvky.

 

Odkupné

část nespotřebovaného pojistného ukládání pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

 

Odkupní cena

po skončení finančního leasingu a po zaplacení poslední leasingové splátky dochází k převodu vlastnického práva k předmětu leasingu na leasingového nájemce. Dochází k tomu na základě leasingové smlouvy a v rámci komplexní leasingové operace. Pouze výjimečně bývá uzavírána zvláštní kupní smlouva. V obou případech však vlastnictví přechází za odkupní cenu, vyjádřenou buď v leasingové smlouvě nebo ve zvláštní kupní smlouvě.

 

Operativní leasing

operativní (operační, provozní) leasing je obchodní transakce, v jejímž rámci je na základě smlouvy za úhradu leasingovému nájemci umožňováno na určitou dobu užívání přesně vymezeného hmotného či nehmotného majetku ve vlastnictví leasingového pronajímatele. Jde většinou o krátkodobé nebo střednědobé užívání neodpovídající fyzické, morální a účetní životnosti příslušného majetku. Leasingový pronajímatel odpovídá za provozuschopnost majetku užívaného v rámci operativního leasingu. V rámci této transakce nedochází k přechodu vlastnictví tohoto majetku.

Jde většinou o krátkodobou či střednědobou obchodní transakci, jejíž délka je výrazně kratší než fyzická a účetní živnost užívaného majetku. Leasingový pronajímatel nese v operativním leasingu zásadně nebezpečí škody na věci a běžná vlastnická rizika. Předmět operativního leasingu a jeho dodavatel nebývá zpravidla vybírán leasingovým nájemcem.

 

Oprávněná osoba

osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

 

Otevřený podílový fond

jednotka kolektivního investování, která je tvořena souborem majetku získaného prodejem podílových listů. Investiční společnost vydává neomezené množství podílových listů, jež může jejich majitel, podílník, kdykoliv zpět odprodat investiční společnosti a to za cenu odpovídající podílu na majetku ve fondu.

 

p.a.

ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).

Další používaná označení: per annum

 

Pasivní správa portfolia

je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

 

Peněžní trh

krátkodobé půjčky peněz mezi bankami, které slouží k zajištění likvidity a k nákupu a prodeji tzv. cenných papírů peněžního trhu.

 

Penze

pravidelně se opakující výplata části prostředků vedených na individuálním účtu účastníka.

 

Penzijní fond

instituce, která na základě povolení České národní banky (dříve ministerstva financí) shromažďuje finanční prostředky od účastníků a státu a spravuje je za účelem jejich zhodnocení.

 

PIN

osobní identifikační číslo pro autorizaci transakcí (prováděných např. prostřednictvím platební karty, internetu).

Další používaná označení: Personal Identification Number

 

Platební karta

karta, s jejíž pomocí lze platit za zboží a služby u většiny prodejců a vybírat hotovost v bankomatech, případně využívat jiné služby, které bankomat nabízí (např. dobíjení kreditů na mobilních telefonech).

Další používaná označení: Payment Card

 

Platební příkaz k inkasu

pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet . K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).

Další používaná označení: Příkaz k provedení inkasa; Inkaso; Collection Order

 

Platební příkaz k úhradě

pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu (úhradu v určité výši).

Další používaná označení: Příkaz k převodu; Payment Order

 

p.m.

měsíčně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho měsíce (např. 1,5 % p.m.).

Další používaná označení: per mensem

 

Podílový list

cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu.

 

Podílová jednotka

základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu.. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek.

 

Podílový fond

portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění.

 

Podíly na výnosech

částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.

 

Podpojištění

stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

 

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB. Na základě smlouvy s pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem nabízí jeho služby. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

 

Pohyblivá úroková sazba

úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

Další používaná označení: Floating Interest Rate

 

Pojistitel

právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (agent, makléř).

 

Pojistka

písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

 

Pojistná částka

v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, eventuálně z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

 

Pojistná doba

doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

 

Pojistná hodnota

nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

 

Pojistná smlouva

právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

 

Pojistná událost

nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

 

Pojistné

úplata za soukromé pojištění.

 

Pojistné nebezpečí

možná příčina vzniku pojistné události.

 

Pojistné období

časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

 

Pojistné podmínky

podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.

 

Pojistné riziko

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

 

Pojistník

osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

 

Pojistný kmen

soubor uzavřených pojistných smluv.

 

Pojištěný

osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

 

Pojišťovací agent

právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou.

 

Pojišťovací činnost

uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen "finanční umístění"), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost související k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost).

 

Pojišťovací nebo zajišťovací makléř

právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.

 

Pojišťovací zprostředkovatel

právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

 

Pojišťovna

tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu.

Pojišťovací agent

fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s více pojišťovnami nabízí zprostředkování vzájemně konkurenčních produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

 

Pojišťovací makléř

fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s klientem pro něho analyzuje rizika, navrhuje jejich pojistné krytí, vyhledává vhodné pojišťovny a produkty a zprostředkovává uzavření pojistných smluv, spravuje pojistné smlouvy. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

 

Pokladniční poukázka

krátkodobý dluhový cenný papír splatný do jednoho roku, který vydává do oběhu nejčastěji centrální banka.

 

Poměr kurzu a zisku (P/E)

jeden z finančních ukazatelů, patří k nejdůležitějším hodnotícím kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

 

Portfolio

souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti. Tento termín lze použít i pro označení obsahu účtu cenných papírů.

 

Portfolio management

řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.

 

Pořizovací cena

tento termín je používán pro vstupní cenu investičního majetku pořizovaného pro leasing.

Základní složkou je cena udaná výrobcem, další součástí pořizovací ceny jsou další cenotvorné složky. Je to především dopravné, clo a náklady na montáž. Součástí pořizovací ceny leasované věci je i technické zhodnocení. Jsou do ní řazeny i další výdaje související s pořízením předmětu leasingu, které jsou součástí investičních nákladů do okamžiku, kdy je leasovaná věc předána do užívání, např. náklady na posudky či úroky v případě čerpání účelově poskytnutého refinančního úvěru leasingovým pronajímatelem.

 

Poškozený

osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

 

Pozůstalostní penze

plnění ze smlouvy (formou penze) v případě úmrtí účastníka. Je vypláceno osobám určeným ve smlouvě.

 

Primární trh

část kapitálového trhu, na níž se umísťují nově emitované cenné papíry. Nejdůležitějším tržním partnerem emitenta na primárním trhu cenný papírů jsou finanční instituce a investiční společnosti, které trvale shromažďují dlouhodobé investiční prostředky ve větším rozsahu.

 

Prioritní akcie

akcie vybaveny přednostními právy, týkajícími se především rozdělení zisku a likvidního zůstatku při konkurzu. Mohou i nemusí být vybaveny hlasovacími právy. Nejběžnější jsou prioritní akcie bez hlasovacího práva; slouží k pořízení vlastních prostředků aniž by se měnil poměr hlasovacích práv na valné hromadě.

 

Prospekt cenného papíru

listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.

 

Provize

odměna za obstarání obchodu, případně služby. V bankovním obchodě např. za nákup a prodej cenných papírů na základě příkazů zákazníka.

 

Přerušení placení příspěvků

možnost přerušit smlouvu v době, kdy finanční situace účastníkovi neumožňuje platit smluvní příspěvky. Není časově omezeno, doba přerušení se nezapočítává do celkové doby trvání připojištění, není nárok na státní příspěvky.

 

Přerušení připojištění

u smluv uzavřených podle novely zákona o penzijním připojištění z roku 1999 existuje ze zákona možnost přerušení běhu smlouvy a uzavření smlouvy s jiným penzijním fondem. Podmínky přerušení upravují penzijní plány jednotlivých penzijních fondů.

 

Převod prostředků

účastník, kterému nevznikl nárok na penzi a nebylo mu vyplaceno odbytné, může změnit penzijní fond a prostředky převést. Při převodu se započte celá doba připojištění u předchozího fondu a převedou se všechny peníze včetně státních příspěvků. Převod vyžaduje písemný souhlas přebírajícího fondu.

 

Přímé bankovnictví

způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Další používaná označení: Elektronické bankovnictví; Direct Banking; Electronic Banking

 

Připojištění

pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění. S tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek. Příslušenství pojistného kmene Práva a povinnosti, které vyplývají z těchto pojistných smluv, a finanční umístění přiměřené tomuto pojistnému kmeni.

 

Příspěvek účastníka

platba z vlastních zdrojů či ze zdrojů třetích osob včetně zaměstnavatele - s výjimkou příspěvku zaměstnavatele zakládá nárok na státní příspěvek.

 

Příspěvek zaměstnavatele

od roku 2008 platí společný strop osvobození od daní z příjmů u plateb zaměstnavatelů na penzijní připojištění a životní pojištění v celkové výši 24 000,-Kč.

Od roku 2013 se zvyšuje na 30.000,-Kč.

 

Platby do tohoto limitu:

■ jsou osvobozeny od daní z příjmů zaměstnance – účastníka penzijního připojištění;

■ jsou osvobozeny od odvodů na sociální a zdravotní pojištění;

■ zaměstnavatelé je mohou zahrnout do nákladů, pokud jsou příspěvky upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise.

 

Platby nad tento limit:

■ nejsou osvobozeny od daní z příjmů zaměstnance – účastníka penzijního připojištění;

■ nejsou osvobozeny od odvodů na sociální a zdravotní pojištění;

■ mohou zaměstnavatele zahrnout do nákladů, pokud jsou příspěvky upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise - s výjimkou odvodů na sociální a zdravotní pojištění již není zaměstnavatel nijak daňově zatížen.

 

Rating

ohodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů.

 

Ratingové agentury

agentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě. Vznikaly nejdříve ve Spojených státech a později také v Evropě a v dalších oblastech světa.

 

Reálná úroková sazba

rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.

 

Rentabilita

hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu (rentabilita kapitálu). Rentabilita vyjadřuje, jak úspěšně byl kapitál použit.

 

Revolving

opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.

Další používaná označení: Revolving

 

Růstový fond

fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale reinvestuje je.

 

RPSN

představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

Další používaná označení: Roční procentní sazba nákladů; Annual Percentage Rate of Charge

 

Samostatný likvidátor pojistných událostí

fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

 

Scoring

hodnocení podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků.

 

Skupinové pojištění

soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

 

Směnka cizí / Směnka vlastní

cenný papír, který obsahuje určité zákonem vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě, a který dává pravoplatnému majiteli směnky právo vyžadovat v souladu se směnkou toto plnění.

Další používaná označení: Bill of Exchange; Promissory Note

 

Smíšené fondy

stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer portfolia přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu. Jsou velmi flexibilní, mají střední až vysoké investiční riziko a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro delší investiční horizont.

 

Smluvní ujednání

pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

 

Solventnost

schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.

 

Splátkový kalendář

přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často půjde o přehled, v němž bude uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

Další používaná označení: Amortizační plán; Amortization Schedule

 

Splátkový kalendář

v leasingu je k vyjádření platebních povinností leasingového nájemce používán splátkový kalendář, který bývá nedílnou součástí leasingové smlouvy. Na tomto dokumentu je uvedena přesná výše jednotlivých splátek leasingového nájemného, jejich počet, měna a termín jejich splatnosti. Termín splatnosti představuje datum, do kdy musí být jednotlivá splátka připsána ve prospěch účtu leasingového pronajímatele u peněžního ústavu. Obsahuje jméno peněžního ústavu a číslo účtu pronajímatele. Splátkový kalendář plní také funkci daňového dokladu pro účely odvodu daně z přidané hodnoty.

 

Splatnost

datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Další používaná označení: Maturita; Maturity; Due Date

 

Spoření

pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.

 

Správa pojištění

soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.

 

SSL

zkratka pro Secure Sokets Layer. Protokol, který pro zabezpečené zpracování transakcí prostřednictvím internetu používá k zašifrování veřejné klíče.

Pojem anglicky: SSL

 

Starobní penze

základní prvek penzijního připojištění. Bez sjednání starobní penze nelze uzavřít smlouvu. Pro její výplatu klient musí spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let. Poté se začne penze vyplácet.

 

Státní příspěvek

platba od státu náležející ke každé úložce ve výši stanovené zákonem.

 

Statut

dokument, který musí být vydán pro každý podílový a investiční fond. Investor se v něm dozví informace o investičním zaměření fondu, výši poplatků, správci fondu apod. Statuty všech českých fondů schvaluje Komise pro cenné papíry.

 

Svolení k inkasu

souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

Další používaná označení: Zmocnění k inkasu; Direct Debit

 

SWIFT

celosvětový systém umožňující chráněný přenos v různých produktových oblastech.

Další používaná označení: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

 

Šek

platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

Další používaná označení: Cheque

 

Škodní událost

skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

 

Škodové pojištění

soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

 

Technická úroková míra (TÚM)

zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB.

 

Technické rezervy

představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro stanovení předpokládaných závazků se využívá zejména matematických metod. Právní úprava je obsažena v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (§13 a násl.).

 

Telefonní bankovnictví

služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem, anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta (někdy též GSM Banking).

Další používaná označení: Phone Banking

 

Termínovaný vklad

vklad se stanovenou délkou splatnosti. Obvykle ho nelze před lhůtou splatnosti vybrat, pokud ano, tak se sankčními poplatky.

 

Trvalé následky úrazu

tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebi jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

 

Trvalý platební příkaz k úhradě/k inkasu

příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet/nebo k inkasu.

Další používaná označení: Standing Payment Order

 

Tržní kapitalizace

počet cenných papírů v emisi násobený aktuální tržní cenou.

 

Tržní riziko

všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací dané společnosti. Riziku trhu tedy stejným dílem podléhají zásadně všechny akcie. Paralelně s celkovým trhem může podle toho kurz akcie podniku na burze klesat, ačkoli se hospodářská situace podniku nezměnila.

 

Účastník penzijního připojištění

ten, kdo uzavřel smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem – fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu EU, pokud je účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění ČR.

 

Účetní položka - aktivní

promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta (např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem).

Další používaná označení: Accounting Entry - Active item

 

Účetní položka - pasivní

promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu (např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu).

Další používaná označení: Accounting Entry - Passive item

 

Úročené cenné papíry

patří sem například dluhopisy, půjčky apod., znějící buď na určitého (anonymního) vlastníka, nebo na jméno konkrétní osoby.

 

Úroková sazba

cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

Další používaná označení: Interest Rate

 

Uzavřený podílový fond

vydává omezené množství podílových listů, které podílník nemůže investiční společnosti zpět vrátit a požadovat za ně podíl na majetku fondu. Může je pouze prodat jinému zájemci, cena se určuje podle nabídky a poptávky.

 

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplaty pojistného plnění. Může spolupracovat s více pojišťovnami, pokud nenabízí vzájemně konkurenční produkty.

 

Vázaný účet

účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě.

Další používaná označení: Escrow Account

 

Včas uhrazený příspěvek

příspěvek na penzijní připojištění je uhrazen včas tehdy, když je nejpozději do konce kalendářního měsíce, na který je určen, připsán na účet penzijního fondu. U plateb na delší období musí být připsán nejpozději do konce prvního měsíce období, na které je placeno.

 

Vinkulace pojištění

vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněž její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno.

 

Vkladový účet

účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou půjde o uložení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu.

Další používaná označení: Termínovaný účet; Depozitní účet; Depozitum; Deposit Account

 

Volatilita

rozsah a rychlost kolísání kurzů obchodovaných cenných papírů (zejména akcií a pevně úročených cenných papírů) a deviz.

 

Výhradní pojišťovací agent

fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, na základě smlouvy s jednou pojišťovnou nabízí zprostředkování jejích produktů. Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplaty pojistného plnění.

 

Výkonnost fondu

udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

 

Výnosnost

ten, kdo se rozhoduje, zda koupí cenné papíry, by chtěl také vědět, jaký výnos mu tato peněžní investice přesně přinese. To, co nás zajímá, je skutečný úrok neboli výnos.

 

Výnosový fond

fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy.

 

Výpis z účtu

dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává (osobně, zasílá poštou či jiným dohodnutým způsobem) v pravidelných intervalech dle volby klienta (s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi).

Další používaná označení: Statement of Acccount; Account Statement

 

Výpověď

účastník připojištění může svoji smlouvu v době, kdy ještě nesplnil podmínky pro vznik nároku na dávky z penzijního připojištění, vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba stanovená fondem nesmí být delší než dva kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi. Penzijní fond je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit přijetí výpovědi a sdělit klientovi datum zániku penzijního připojištění.

 

Výsluhová penze

penze, na kterou vzniká nárok po 15 letech spoření bez ohledu na věk. Účastník si může z fondu vybrat až polovinu naspořených peněz. Od 1. 1. 2013 možnost sjednávat výsluhovou penzi zaniká.

 

Vznik nároku na dávku

nárok na dávku vzniká při splnění podmínek daných zákonem. Základní podmínky: starobní penze - doba trvání připojištění minimálně 5 let nebo předložení dokladu o přiznání starobního důchodu, věk 60 let; výsluhová penze - doba trvání připojištění minimálně 15 let; invalidní a pozůstalostní penze - doba trvání připojištění minimálně 3 roky.

 

Zajištění

pojištění pojišťovny - pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

 

Zajišťovací činnost

u zavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen „zajišťovací smlouva“), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny.

 

Zajišťovna

právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla.

 

Započtený příspěvkový měsíc

měsíc, za který byl včas uhrazen příspěvek.

 

Zelená karta

mezinárodní karta automobilového pojištění.

 

Změna smlouvy

smlouvu o penzijním připojištění je možné měnit formou dodatků ke smlouvě; změna výše příspěvků dodatek ke smlouvě nevyžaduje, realizuje se v souladu s penzijním plánem, nejčastěji na základě oznámení účastníka.

 

Zprostředkovatelská činnost

odborná činnost směřující k uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv a činnosti s tím související.

 

Zproštění od placení pojistného

stanoví-li tak pojistné podmínky, je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Nejčastěji se vyskytuje v pojištění osob, a to v životním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění., je-li připojištěním k životnímu pojištění. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity - nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla následkem úrazu.

 

Zůstatek na účtu

částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.

Další používaná označení: Saldo; Balance; Account Balance

 

Životní pojištění

je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné pojistné události.